Vecāki par izglītību

JA TEVI INTERESĒ TAVA BĒRNA IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE

Kas notiek tālāk Jaunjelgavas lietā. Vai kaut ko mācīsimies?

7 komentāri

Notikumu hronika
22.04.2013  Jaunjelgavas skolā nežēlīgi tika piekauts pirmklasnieks. Direktore cietušo nogādāja pie ģimenes ārsta, tālāk nogādājot slimnīcā. Informēts policijas inspektors, bet tas tajā dienā skolā nevarējis ierasties. Cietušais puisēns mēnesi bija mājās, un viņam netika sniegts psiholoģiskais atbalsts.
10.05.2013 Jaunjelgavas skola griezusies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā
16. un 20. maijā raidījums BezTabu ziņoja par iestāžu bezdarbību palīdzības sniegšanā cietušajiem
23.05.2013 Izpalīdzīgi vecāki no foruma http://www.calis.lv nogādā bērnu BKUS. 24.05.2013 bērns tiek izrakstīts, un kopā ar mammu un mazo brālīti dodas uz Krīzes centru, kur ģimenei sniegs psiholoģisko atbalstu pēc pārdzīvotā

24.05.2013. Jaunjelgavas vidusskola saņēmusi Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rājienu par novēloto rīcību.

24.05.2013. Tiesībsargs ierosina pārbaudes lietu un griežas prokuratūrā. Tiesībsargs par šo soli informē arī mūs, atbildot uz mūsu vēstuli.

24.05.2013. Mēnesi pēc vardarbības gadījuma Jaunjelgavā skolēnam, kuru vaino pirmās klases bērna piekaušanā, noteikta mājmācība. Kas notiks ar pārējiem incidentā iesaistītajiem bērniem (tādu bija vairāki)?

27.05.2013 IKVD sācis administratīvo pārkāpumu lietvedību pret direktori par pienākumu nepildīšanu un izglītojamo tiesību uz drošu vidi pārkāpšanu. Pārmaiņas – iepriekš pēc pirmajiem paziņojumiem, balstoties uz pirmo informāciju IKVD pārkāpumus direktores darbā nemanīja

27.05.2013 Valsts policijas preses konference.  Valsts policijas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs: iesniegumu skaits policijā par vardarbību skolās pēdējos gados ir salīdzinoši nemainīgs – 2011.gadā bija mazliet vairāk nekā 6000 iesniegumi, 2012 – 5882 iesniegumi.

28.05.2013 Preses konference LM. IKVD vadītājas Initas Juhņēvičas secinājumi par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem skolā gana skarbi.

28.05.2013. Jaunjelgavas dome gatava no vidusskolas izslēgt skolēnu, kurš tiek vainots zēna nežēlīgā piekaušanā. IKVD atzīst, ka šāda rīcība ir nelikumīga.

30.05.2013. Saeimā notiek Izglītības komisijas sēde par vardarbības novēršanu skolās. Risinājums un turpmākie soļi netika pieņemti, tāpēc ceram, ka arī Saeimas izglītības komisijas turpinās strādāt pie šī jautājuma!

3.06.2013. Tiesībsargs informē Jaunjelgavas Domi, ka skolēna izslēgšana no skolas ir prettiesiska.

7.06.2013. Ar Ziedot.lv atbalstu izveidots ziedojumu konts cietušā zēna atbalstam – zēnam un viņa ģimenei būs nepieciešama ilgstoša psiholoģiska palīdzība, lai atgūtos pēc traumas, bet valsts noteiktais minumums drīz būs izsmelts. Ļoti ātri tiek saziedoti nepieciešamie līdzekļi, tāpēc konts jau ir slēgts.

12.06.2013. Veselības ministrija, atbildot uz mūsu vēstuli (VM atbilde), informē, ka lūgusi Veselības inspekcijai izvērtēt minētajā incidentā iesaistīto ārstniecības personu rīcību, lai, balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, aktualizētu šo jautājumu ģimenes ārstu vidū, sadarbojoties ar Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju. Paldies!  Gaidīsim pārbaudes rezultātus!

14.06.2013. IKVD Jaunjelgavas vidusskolas direktorei uzliek naudas sodu 

21.06.2013. Arī Labklājības ministrija, atbildot uz mūsu vēstuli, izsmeļoši informē par plānotajiem un jau veiktajiem pasākumiem (LM atbilde):

1. Ministru Prezidents uzdevis Izglītības un zinātnes ministriju kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attītības ministriju, kā arī Iekšlietu ministriju izvērtēt nepieciešamību veidot starpinstitucionālo darba grupu regulējuma pilnveidošanai par vardarbības mazināšanu skolās, piesaistot profesionālās un sabiedriskās organizācijas.

2. Pārbaudot Jaunjelgavas domes un vidussskolas un domes rīcību, konstatētas vairākas nepilnības skolas rīcībā, novēloti iesaistot citas institūcijas. Neskatoties uz to, ka problēmas skolā bijušas jau no 2010. gada, pašvaldībā nav izveidota neviena sociālās korekcijas programma. Atbildot uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vēstuli, skola informē par uzlabojumiem, kā arī Jaunjelgavas dome plāno veidot Bērnu un jauniešu lietu komisiju. 

3. Nākotnē plānots palielināt finansējumu preventatīvām darbībām. Labklājības ministrija ir rosinājusi Izglītības un zinātnes ministriju pārņemt LU īstenoto ESF projekta Atbalsts ietvaros tapušo programmu.

4. Saeima virza likumprojektu par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības likumā, prasot pedagogiem un mācību iestāžu vadītājiem labākas zināšanas, kā rīkoties vardarbības gadījumā.

27.06.2013 Esam saņēmuši atbildi no Iekšlietu ministrijas (IeM atbilde). Arī rosināta pārbaude. Gaidīsim rezultātus!

28.06.2013. Tiesībsargs mūs informē par savas pārbaudes rezultātiem Jaunjelgavas lietā. Atzinums pārbaudes lietā ir ļoti informatīvs, iesakām iepazīties ar to skolu vadītājiem! Izrādās, neviens mediķis, kas sniedza palīdzību cietušajam, nav tālāk informējis atbildīgās iestādes par vardarbības gadījumu Jaunjelgavas skolā – tāpēc ļoti gaidām Veselības ministrijas uzsāktās pārbaudes rezultātus!

4.07.2013. Policija izvērtējusi notikušo, diviem iesaistītajiem zēniem prasa piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.

09.07.2013. Beidzot esam saņēmuši arī atbildi no Izglītības un zinātnes ministrijas  uz mūsu 23. maija vēstuli. Izglītības kvalitātes valsts dienests IZM uzdevumā informē (IKVD par Jaunjelgavu) par notikušo pārbaudi, kas norāda uz nepilnībām Jaunjelgavas vidusskolā un uzlikto sodu direktorei.

6.08.2013. Esam saņēmuši atbildi no Veselības ministrijas par ierosināto pārbaudi. (VM atbilde par pārbaudes rezultātu). Visi iesaistītie mediķi rīkojušies atbilstoši Ārstniecības likuma lprasībām un informējuši policiju par bērnu, kurš cietis no vardarbības. Pārmetums skolai, ka nav bijusi izstrādāta kārtība, kā rīkoties pirmās medicīniskas palīdzības sniegšanas gadījumā.

7.08.2013. “Bez tabu” sižetā Jaunjelgavas novada domes priekšēdētājs Libeka kungs atklāj patiesos vainīgos: žurnālistus, jo “nekas tur nebija … puikas sakāvušies, iedunkājuši vienu pirmklasnieku, nu“. Iespējams, tieši tāda novada galvas nostāja ir iemesls, kāpēc  gan skola, gan pašvaldības dienesti nesteidzās nedz ar atbalstu cietušā ģimenei, nedz ar negadījuma izmeklēšanu un vainīgo disciplinēšanu pat pēc publiskās ažiotāžas ap notikumu. Jāatgādina, ka bērnu gadījumā svarīgākais nav soda bardzība, bet gan vainīgo un liecinieku apziņa, ka sliktie darbi tūlīt tiek pamanīti un morāli nosodīti, un cietušo apziņa par taisnīguma pastāvēšanu. Libeka kungs arī atklāj, ka “prasīt padomu valsts institūcijām … šajā situācijā pieradīja, ka pilnīgi nevajadzīgi … no tām mēs saņēmām tikai pārmetumus … administratīvos sodus. Viņi nespēj mums sniegt padomus, tāpēc risina šādā veidā“.  Esam ļoti pateicīgi advokātiem, kas brīvprātīgi uzņēmušies cietušā aizstāvību.

8.08.2013 Izglītības un zinātnes ministrija rīko diskusiju par vardarbības mazināšanu izglītības iestādēs – par tiesiskā regulējuma efektivitāti, nepieciešamiem labojumiem, institūciju sadarbību un priekšlikumiem vardarbībā cietušo personu aizsardzībai un atbalstam. Libeka kungs turpina paust savas atklāsmes par notikušā maznozīmību.

27.08.2013. Gan Vecumnieku, gan Jaunjelgavas pašvaldības nevar piemērot diviem vainīgajiem bērniem sodus, jo lietās iestājies noilgums. Soda tikai vecākus, bet viena vainīgā bērna māte apstrīd lēmumu, jo uzskata, ka lieta nav pietiekami labi izmeklēta.

28.08.2013 LTV1 Panorāma ziņo par attīstību Jaunjelgavā. Skumji. Cietušā bērna māte, nebūdama pārliecināta par sava bērna drošību, maina bērnam skolu. Ir labi dzirdēt, ka Jaunjelgavas vidusskola ievieš jaunus pasākumus lielākai bērnu drošībai, bet, acīmredzami, cietušā bērna ģimenes sajūtas (tiesības uz drošību, pāridarītāju nožēlu, taisnīgumu) ir tikušas ignorētas un nepieciešamais sabiedrības atbalsts trūcis. Citi vecāki baidās sniegt komentārus publiski (visi viens otru pazīstot). Vai tiešām likuma burtu līkločos ir pazuduši bērni (gan vainīgie, gan cietušais) un neviens atbildīgais darbinieks nejūtas īsti atbildīgs par Jaunjelgavas vecāku bezspēcības apziņu par bērnu drošību?

26.11.2013 Bauskas rajona tiesa atceļ Jaunjelgavas pirmklasnieka piekaušanā vainotā zēna mātei piespriesto naudas sodu. Šis lēmums un policijas ilgā izmeklēšana rada pārdomas, vai tiešām mums ar likumiem viss kārtībā?

Advertisements

Autors: Vecāki par izglītību

Ja interesējies par sava bērna izglītības kvalitāti un Tevi satrauc notiekošais Latvijā - pievienojies mums - biedrībai "Vecāki par izglītību" Biedrība „Vecāki par izglītību" (turpmāk - Biedrība) ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2009. gada 29. oktobrī. Šobrīd esam gatavi uzņemt jaunus biedrus. Iesniegumu par uzņemšanu biedrībā var lejupielādēt šeit: http://files.inbox.lv/ticket/9d3057da607216ee155ee799859f5c37da64d50d/iesniegums uznemsanai biedriba.doc Biedrības statūtus var lejupielādēt šeit: http://files.inbox.lv/ticket/d1b2cdb0705560a2f5517f26aa07810e55b21a4f/Biedribas Vecaki par izglitibu statuti.doc Lūdzam interesentus izlasīt statūtus, aizpildīt iesniegumu par pieteikšanos biedrībai sūtīt Biedrības e-pastu: vecakiparizglitibu@inbox.lv un oriģinālu aizpildītu pa pastu: Kristapa 24-25, Rīga, LV-1046. Biedra nauda noteikta 2 Ls/gadā. Mazliet par mērķiem: Biedrība ir sabiedriska labuma organizācija, kas organizēta ar mērķi piedalīties ar izglītību saistītajos procesos valstī, lai nodrošinātu bērniem iespēju iegūt kvalitatīvu, konkurētspējīgu, visiem pieejamu un bērnu attīstībai atbilstošu izglītību Latvijas Republikā, un pārstāvētu vecāku intereses sarunās ar valsts pārvaldes institūcijām. Kā redzi, mūsu mērķi ir lieli! Tāpēc priecāsimies par papildspēkiem, idejām un ierosinājumiem! Savas pārdomas vari rakstīt šajā pašā tēmā. Vai raksti mums uz biedrības e-pastu!

7 thoughts on “Kas notiek tālāk Jaunjelgavas lietā. Vai kaut ko mācīsimies?

  1. Cietušais pie normāla ārsta tikai gandrīz pēc mēneša?!?

  2. Atpakaļ ziņojums: Kur palika cilvēcība? | Grafiti

  3. Labdien!
    Izlasot visu Tvnet, māc šaubas par šā gadījuma raksturu. Vai ir iespēja visiem kopā panākt kaut kādu taustāmu rezultātu, lai visi vainīgie saņemtu reālu sodu, nevis piespiedu darbus un vecākiem uzliktu bargu naudas sodu, lai segtu ārstēšanās un morālos izdevumus tai ģimenei? Varbūt Jūsu organizācija var iesaistīties?

  4. Labdien!

    Vai cienījamo advokātu birojs nevarētu palīdzēt cietušā bērna vecākiem rakstīt sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesai, ja Latvijas valsts atbildīgās amatpersonas (policija, Jaunjelgavas dome) nespēj reaģēt adekvāti un piespriest sodu sitējiem un viņu ģimenēm?

    • Ilze, tas patiešām ir ļoti svarīgs jautājums, vai lieta tika izskatīta pietiekami ātri (lai neiestātos noilgums). Mēs sazināsimies un noskaidrosim! Runājot par sodu – tomēr tika sodīti viena vainīgā puiša vecāki, un jādomā, ka tas atsauksies arī uz turpmāko bērna audzināšanu. Otra puiša lietu vēl tikai skatīs viņa dzīvesvietas pašvaldībā, gaidīsim ziņas!

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s